ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 05132229577 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد-ميدان راه آهن،خيابان شهيدکامياب نبش کامياب26(مقابل درب خروجي ايستگاه را آهن)sedaghat2015@yahoo.com مراجعه نمایید.